Upcoming CS2 matches

5v5 x 8 T AmbushSword 0:1 10Tokyo Warriors 2024-06-17 01:59:06 2816 YMZ
5v5 Roriceears 1:0 FriendSponson 2024-06-17 01:22:00 528 YMZ
5v5 Mastermind 1:0 CollaborateLance 2024-06-17 00:28:54 44 YMZ
1v1 x 8 T EbonSalient 1:0 CheckVinous 2024-06-16 23:43:48 704 YMZ
2v2 x 16 T Passel 1:0 Fireplug-Noviceship 2024-06-16 23:09:42 281 YMZ
2v2 BarricadePrince 1:0 AttackSovereign 2024-06-16 22:25:36 704 YMZ
1v1 x 16 T Iamstable 1:0 10Tokyo Warriors 2024-06-16 21:55:30 704 YMZ
1v1 Misanthrope 0:1 Battle Angel Alita 2024-06-16 21:08:24 35 YMZ
2v2 x 16 T StableLegsLOL 0:1 Envenomate-Matachin 2024-06-16 20:37:18 5632 YMZ
1v1 NightbunnGadfly 0:1 Cowboy Bebop 2024-06-16 20:02:12 35 YMZ
1v1 Cattywampus 0:1 GloomSpike 2024-06-16 19:30:06 8 YMZ
3v3 x 4 T Iamstable 1:0 Bleach 2024-06-16 18:58:00 105 YMZ
5v5 x 8 T Killjoy 0:1 DeadlySheath 2024-06-16 18:23:54 176 YMZ
1v1 x 16 T Capreolate 0:1 InvasionMatador 2024-06-16 17:48:48 704 YMZ
3v3 LawnlukJure 1:0 IrisTsuba 2024-06-16 16:58:42 422 YMZ
3v3 x 4 T FirelightSalvo 0:1 Cardcaptor Sakura 2024-06-16 16:17:36 316 YMZ
4v4 x 4 T ErniePeeve 1:0 CannonryStoker 2024-06-16 15:32:30 844 YMZ
2v2 x 4 T Furbelows 0:1 Clannad 2024-06-16 14:46:24 563 YMZ
2v2 x 8 T FoulKingdom 0:1 HamadryadTarantula 2024-06-16 14:05:18 1126 YMZ
2v2 x 8 T KuroihHumbug 1:0 Air TV 2024-06-16 13:31:12 1126 YMZ
3v3 x 4 T Roriceears 1:0 Detective Conan 2024-06-16 12:37:06 1056 YMZ
4v4 x 8 T Capreolate 0:1 Combat-Prefire 2024-06-16 11:45:00 844 YMZ
1v1 x 8 T CaliberKingship 0:1 The Animatrix 2024-06-16 10:52:54 704 YMZ
5v5 x 16 T DarknessJoeBlake 1:0 Cardcaptor Sakura 2024-06-16 10:20:48 2112 YMZ
5v5 x 4 T Neurobiology 1:0 FriendSponson 2024-06-16 09:25:42 880 YMZ
3v3 x 8 T Vernicose 0:1 InvasionMatador 2024-06-16 08:50:36 633 YMZ
1v1 x 8 T Zootaxy 1:0 Dragon Ball 2024-06-16 07:55:30 70 YMZ
4v4 x 4 T Dimidiate 0:1 Berserk 2024-06-16 07:20:24 1408 YMZ
1v1 x 4 T AmpleLegsLMAO 0:1 FriendSponson 2024-06-16 06:30:18 281 YMZ